Telefon: +420 602 245 063
Provozní doba: Po-Pá 08:00-16:00

Ako a kedy sa rieši zameranie pozemku

Zameriavanie a vytyčovanie pozemkov rieši geodet alebo geodetická kancelária. Ide o vyznačenie hraníc pozemku v teréne na základe mapových podkladov, ktoré sú dostupné z katastra nehnuteľností. Tieto práce sa na pozemku vykonávajú napríklad pri výstavbe domu, pri rozdeľovaní pozemku, ale aj v prípade, keď chcete hranice pozemku znova vymerať. Čo všetko budete potrebovať a kedy sa pre zameranie rozhodnúť, sa dozviete v našom článku.

Obrázok: Podklady pre zameranie pozemku si zaobstará geodet.

V akých situáciách sa pozemok vymeriava a vytyčuje?

Práca geodeta je potrebná za týchto okolností:

  • chcete vykonať kontrolné vytýčenie - na pozemku už máte vytýčené hranice, ale chcete si overiť, či sú správne
  • chcete oplotiť pozemok - okolo svojho pozemku chcete viesť oplotenie, ale nie ste si istí, kadiaľ presne vedie hranica pozemku
  • chcete postaviť dom - stavebný pozemok je potrebné zamerať a vytýčiť, aby bolo možné dodržať minimálne predpísané odstupy od hraníc ďalších pozemkov
  • chcete zmeniť tvar pozemku
  • chcete pozemok rozdeliť na viac častí

Kontrolné vytýčenie

Vykonáva sa v prípade, ak chcete mať istotu, že sú hranice pozemku skutočne zamerané správne. Vzhľadom k tomu, že kataster nehnuteľností pracuje s nejednotnými katastrálnymi mapami, môže dôjsť k odchýlkam medzi mapovými podkladmi a skutočnosťou. Zameraním zistíte, či pozemok patrí vám alebo je už majetkom suseda.

V prípade, že na pozemku nie je žiadna viditeľná hranica (plot, múr, hraničné znaky), vykonáva sa meranie podľa dostupných mapových podkladov. Geodet pozemok zameria, vytýči, vyhotoví geometrický plán a s jeho výsledkami oboznámi všetky dotknuté osoby. Ak je hranica pozemkov vytýčená plotom alebo múrom, vykonáva sa meranie už existujúcich bodov, ktoré sa následne zapíšu do geometrického plánu. Podľa tohto plánu sa v katastri nehnuteľností vykonajú zmeny.

Oplotenie pozemku

Hranice pozemku je potrebné vytýčiť aj pri stavbe plotu alebo domu na stavebnom pozemku. Geometrický plán nie je potrebný, ak sa hranica vytýči na základe mapových podkladov z katastra nehnuteľností. V tomto prípade geodet spracuje iba vytyčovací náčrt a tiež protokol o vytýčení.

Obrázok: O vymeranie požiadajte aj pri stavbe oplotenia pozemku.

Stavba domu

Zameranie pozemku sa vykonáva aj pri stavbe novej budovy. Je dôležité predovšetkým preto, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od hranice pozemku, ale tiež od susedných stavieb. Tieto minimálne vzdialenosti sú upravené zákonom. Aby mohol projektant stavbu správne situovať ako polohovo, tak výškovo, potrebuje vytvoriť mapový podklad pre stavebný projekt s geodetickým polohovým a výškovým zameraním pozemku.

Zmena tvaru pozemku

Zmena tvaru pozemku sa najčastejšie rieši kvôli tomu, aby hranice medzi susednými pozemkami mali jednoduchý tvar, alebo aby sa pozemky dali zmysluplnejšie a účelnejšie využiť. Geodet vykoná označenie zmenených hraníc pozemkov, následne ich geodetické zameranie a vyhotoví geometrický plán.

Rozdelenie či oddelenie pozemku

Rieši sa spravidla v situáciách, keď chcete pozemok predať, darovať alebo ním vysporiadať podielové spoluvlastníctvo. Geodet v tomto prípade vykoná označenie nových hraníc pozemkov, ktoré budú rozdeľovať existujúci pozemok. Následne geodeticky zameria nové hranice a vyhotoví geometrický plán pre rozdelenie pozemku. Podľa neho sa nové hranice zaznačia do katastra nehnuteľností.

Čo je to geometrický plán

Geometrický plán je výsledok zememeračskej činnosti, ktorý vypracuje geodet. Používa sa na účely katastra nehnuteľností. Tvorí neoddeliteľnú súčasť resp. prílohu právnej listiny, podľa ktorej sa v katastri nehnuteľností vykonávajú zmeny.

Jeho vyhotovením a schválením príslušným katastrálnym úradom však automaticky nedochádza k zápisu a zobrazeniu zmeny, ku ktorej v geometrickom pláne došlo. K zápisu zmeny a jej zobrazeniu dôjde až po podaní žiadosti vlastníkom. Žiadosť musí vlastník podať na príslušnom katastrálnom pracovisku.

Zameranie pozemku a vecné bremeno

V prípade, že sa vecné bremeno vzťahuje na celú parcelu, služby geodeta nebudete potrebovať. Do katastra túto informáciu zapíšete pomocou zmluvy. Prácu geodeta budete potrebovať vtedy, ak sa vecné bremeno vzťahuje len k časti parcely. V tomto prípade musí geodet zamerať tú časť pozemku, na ktorú sa vecné bremeno vzťahuje. Po zameraní nasleduje vypracovanie geometrického plánu.

Čo všetko je potrebné pre zameranie pozemku

Aby mohol byť pozemok správne zameraný, je potrebné zaobstarať aktuálne aj historické mapové podklady a tiež informácie o priebehu hraníc pozemkov, ktoré sa dajú získať na katastrálnom úrade. Podklady si môžete vyžiadať sami, avšak spravidla sa tejto úlohy ujíma geodet, ktorého ste si objednali.

Postup pri vytyčovaní záleží na podkladoch, ktoré sú k dispozícii na katastri nehnuteľností. Pri vytyčovaní je nutné vykonať prípravné zameranie skutočného stavu terénu, následne sa namerané hodnoty porovnajú s podkladmi z katastra a pripravia sa vytyčovacie prvky. Geodet musí o zmenách preukázateľne informovať všetkých vlastníkov, ktorých sa zmena týka.

 

Potrebujete poradiť s výberom alebo zistiť cenu?

Kontaktujte nás, sme tu pre vás