Telefon: +420 602 245 063
Provozní doba: Po-Pá 08:00-16:00

Stavba plota z pohľadu stavebného zákona

Oplotenie je podľa zákona definované ako drobná stavba, a preto na jeho výstavbu nie je potrebné stavebné povolenie, je však nutné túto stavbu ohlásiť stavebnému úradu (v obciach obecnému úradu). Je teda potrebné splniť si tzv. ohlasovaciu povinnosť. Stavebný úrad vám do 15 dní zašle stanovisko.

V prípade, že sa jedná iba o rekonštrukciu starého plota, nie je potrebné ani oznámenie.

Napriek tomu existuje hneď niekoľko výnimiek, kedy nestačí len ohlásenie drobnej stavby, ale bude potrebné stavebné povolenie.

1. Plot je vyšší ako 2 metre

Ak je celková výška plota vyššia ako 2 metre, môže stavebný úrad rozhodnúť (po ohlásení drobnej stavby), že bude vyžadovať stavebné povolenie. V prípade stavby betónového plota sa odporúča konzultácia na stavebnom úrade.

"Väčšinou si nás objednávajú klienti, ktorí chcú ploty a oplotenie do 2 m. Je to tak 99 % objednávok. 1 % chce plot vyšší. V tej chvíli upozorníme na stavebný zákon." 

2. Pozemok či stavba je v pamiatkovej zóne alebo ochrannom pásme

Ľudia často netušia, že ich pozemok je súčasťou pamiatkovej zóny, preto odporúčame si túto skutočnosť overiť v katastri nehnuteľností. V takom prípade síce nepotrebujete stavebné povolenie, vzťahuje sa však na vás povinnosť stavbu plota prekonzultovať s pamiatkovým úradom.

3. Pozemok sa nachádza v nezastavanom území

Keďže je tento článok zameraný na oplotenie zastavaných pozemkov, uvádzame túto podmienku len pre úplnosť. V prípade oplotenia pozemku v nezastavanom území, je majiteľ povinný od stavebného úradu získať stavebné povolenie.

4. Stavba plota si vyžaduje zemné práce alebo terénne úpravy

V prípade zemných prác je stavebník vždy povinný zistiť si informácie o existencii podzemných stavieb technickej infraštruktúry a zabezpečiť ich ochranu. Ak pred stavbou plota zistíte v mieste prítomnosť inžinierskych sietí, musíte stavebnému úradu okrem oznámenia dodať jednoduchý popis plota s príslušnými výkresmi. Potrebné sú tiež stanoviská dotknutých vlastníkov technickej infraštruktúry.

Podľa stavebného zákona stačí stavbu plota ohlásiť - pozor však na výnimky. Zdroj: novavisio.sk

Stavebné konanie a stavba plota krok za krokom

Ak sa na vás vzťahuje niektorá z vyššie uvedených výnimiek, stavebnému konaniu sa nevyhnete. Nemajte z toho obavy, ide väčšinou o jednoduchý administratívny proces. Nezabúdajte však, že ohlasovaciu povinnosť máte vždy, a to bez výnimiek.

Nájdite si príslušný stavebný úrad

Či už staviate plot svojpomocne alebo na kľúč, v prvom rade si vyhľadajte príslušný stavebný/obecný úrad. Ak váš pozemok zasahuje do územia niekoľkých obcí, musíte sa obrátiť na príslušný Krajský úrad.

Odovzdajte podklady - žiadosti, súhlas a stanoviská

Potom už stačí oficiálne požiadať stavebný úrad o povolenie a okrem iného k žiadosti priložiť list vlastníctva (v prípade, že žiadosť nepodáva majiteľ - plnú moc), jednoduchý situačný výkres a popis plotu. Ak je to potrebné, tak aj záväzné stanoviská dotknutých orgánov (podľa podmienok jednotlivých výnimiek vymenovaných vyššie).

Keď neviete, pýtajte sa stavebného úradu

Pracovníci stavebného úradu majú povinnosť s vami akékoľvek nejasnosti konzultovať, a preto sa na nich v prípade otázok neváhajte obrátiť. Niekedy sa môže stať, že to, čo stavebný úrad v jednej obci zaujíma, v druhej obci neplatí. Je teda dobré sa vopred informovať a vyhnúť sa tak zbytočným komplikáciám. Rozhodnutie vám stavebný úrad zašle v lehote 15 dní.

Kedy stavba plota nemusí vyjsť...

Úrad môže stavbu plota zamietnuť, pokiaľ nespĺňa potrebné náležitosti. Zápornú reakciu môžete očakávať aj v prípadoch, keď zamýšľaný plot obmedzuje prístup na iné pozemky, poškodzuje okolité stavby (vrátane podzemných inžinierskych sietí), či nevhodne zasahuje do životného prostredia alebo do pamiatkovo chráneného charakteru okolitej zástavby.

Pozemok majte presne zameraný

Pri samotnej stavbe - a to aj v prípade stavby plota bez potreby stavebného povolenia, dbajte na presné zameranie hranice pozemku. V ideálnom prípade si zameranie ešte pred začatím stavby nechajte potvrdiť od susedov.

Správne vybavenie všetkých náležitostí je naozaj dôležité. Nepovolená či nepresne zameraná stavba plota by mohla mať za následok začatie konania o odstránení stavby a prípadne i pokuty.

Odporúčame sa za každých okolností so susedmi dohovoriť a zámer stavby plota im včas predstaviť. Zdroj: novavisio.sk

Susedské vzťahy na prvom mieste

Ak ste si istí, že staviate na svojom pozemku, váš sused nezmôže nič. Nemusíte sa s ním baviť, ani ho k ničomu prizývať. Pri ohlásení sa nevyžaduje súhlas susedov, no stavebný úrad by mal posúdiť či navrhovaná stavba (poloha a vzdialenosť od hranice a výška stavby) nebude ovplyvňovať susedné stavby (ak nejaké sú).

V niektorých prípadoch váš sused môže dokonca stavbu plota vyžadovať. Najmä ak je plot potrebný k tomu, aby mohol nerušene vykonávať svoje vlastnícke právo (napríklad ak chováte zvieratá, ktoré sa pohybujú po jeho pozemku). Relevantnosť návrhu vyhodnocuje súd, ktorý vám neskôr môže nariadiť plot postaviť.

Odporúčame sa za každých okolností so susedmi dohovoriť a zámer stavby plota im včas predstaviť. Aj keď nejde o povinnosť, môžete tak do budúcnosti predísť nepríjemným susedským sporom – a váš nový plot vám má prinášať predovšetkým pohodu.

Potrebujete poradiť s výberom alebo zistiť cenu?

Kontaktujte nás, sme tu pre vás