Telefon: +420 602 245 063
Provozní doba: Po-Pá 08:00-16:00

Pravidlá pre ochranu osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Tieto pravidlá pre ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Pravidlá“) popisujú, ktoré osobné údaje fyzických osôb, najmä zákazníkov (ďalej len ako „Dotknuté osoby“) sú spracovávané pri činnosti spoločnosti NOVAVISIO, s.r.o., IČ: 05182344, so sídlom Ostrožská 220, Veselí nad Moravou, 689 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Brně, oddiel C, vložka 93975 (ďalej tiež len „Prevádzkovateľ“)

Tieto Pravidlá stanovujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, keď využívate naše služby alebo s nami uzavierate inú zmluvu, a aj spôsob, akým sú Vaše osobné údaje používané, zdieľané a chránené. Nájdete tu i vysvetlenie možností, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte k dispozícii, a ako nás môžete kontaktovať. Týmto Vás teda nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach v súlade s čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“)

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej nebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov, a ktorí budú pre Prevádzkovateľa spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Na základe vyššie uvedeného je Prevádzkovateľ oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutých osôb nasledujúcim subjektom, prípadne kategóriám subjektov:

 • MTJ Service, s.r.o., IČ: 25532065,
 • CERNET s.r.o., IČ: 02215268

 

 Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť ďalej odovzdávané nasledujúcim príjemcom/kategóriám príjemcov:

 • dodávatelia Prevádzkovateľa,

 • zamestnanci Prevádzkovateľa,

 • osoby v inom zmluvnom vzťahu k Prevádzkovateľovi (napr. poskytovatelia marketingových a reklamných služieb),

 • finančné inštitúcie a poisťovne,

 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa stanovených príslušnými právnymi predpismi.

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať najmä nasledujúce osobné údaje Dotknutých osôb:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii Dotknutých osôb (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, príp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzky, doručovacia adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so Subjektom údajov (napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie),
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie, platobné informácie či informácie o kreditnej karte, história objednávok),
 • obrázky, fotografie a videa,
 • prihlasovacie informácie k účtu, vrátene mena, pod ktorým na internete Dotknutá osoba vystupuje, hesla a jedinečného užívateľského ID,
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Dotknutých osôb (napr. použitie osobných údajov za účelom personálnych konaní, použitie osobných údajov za účelom propagácie a podobne),
 • osobné nastavenia (preferencie) vrátane nastavení v oblasti marketingu a používania cookies zo strany Dotknutých osôb,
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy,
 • ďalšie osobné údaje, ktoré Dotknuté osoby Prevádzkovateľovi poskytli.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutých osôb pre účely:

a) plnenia zmluvy, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b) dodržania právnej povinnosti Prevádzkovateľa stanovenej obecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Prevádzkovateľa uchovávať účtovné a daňové doklady),

c) určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

d) zasielania obchodných informácií, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúceho v priamom marketingu,

e) ďalších marketingových účelov Prevádzkovateľa spojených s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácii o konaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách (napr. formou zasielania newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a za účelom marketingových výskumov; kontaktovanie za účelom priania k Vianociam a Veľkej noci nebo iným sviatkom a zasielanie zľavových poukazov, darčekov, apod. a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

 • k účelu podľa písm. a) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať,
 • v potrebnom rozsahu k účelu podľa písm. b), c), d) a/nebo e) vyššie,
 • k účelu podlá písm. b) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 • k účelu podľa písm. c) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za kvalitu), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roku nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
 • v prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho nebo iného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušným Dotknutým osobám, neskončí doba spracovania osobných údajov k účelu podľa písm. c) vyššie pred skončením takého konania,
 • k účelu zasielania obchodných informácií podľa písm. d) vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než Prevádzkovateľ vyjadrí svoj nesúhlas s takým spracovaním,
 • k účelom podľa písm. e) vyššie budú osobné údaje spracovávaný po dobu, na ktorú Dotknutá osoba udelila Prevádzkovateľovi súhlas podľa samostatne odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba v tomto prípade berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ho môže Prevádzkovateľ kontaktovať za účelom obnovenia jeho súhlasu.

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po uplynutí doby spracovania vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartácií nebo iným spôsobom, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby) či anonymizované.

SPOSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ. Spracovanie je vykonávané v prevádzkach, pobočkách a v sídle Prevádzkovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. i manuálnym spôsobom u osobných údajov v listinnej podobe, za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technické a organizačné opatrenie k zaisteniu ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému nebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo Dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude. Osobné údaje Dotknutých osôb nebudú odovzdávané do tretích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP)​.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ DOTKNUTÝM OSOBÁM PODĽA GDPR

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú Dotknuté osoby radu práv, vrátane práva požadovať od Prevádzkovateľa:

 • prístup ku svojím osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR),
 • opravu alebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
 • obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR),
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR),
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov(za podmienok čl. 20 GDPR),
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to písmene alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v týchto Pravidlách.

Ak sa Dotknutá osoba dozvie alebo domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Dotknutej osoby alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa s žiadosťou o vysvetlenie a/alebo zjednanie nápravy. Žiadosť je potrebné podať písomne zaslaním dopisu či e-mailu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa: lukas.mico@novavisio.cz  Ak bude žiadosť Dotknutej osoby vyhodnotená ako oprávnená, Prevádzkovateľ okamžite odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Dotknutej osoby obrátiť sa priamo na dozorný úrad, Úrad pro ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovak Republic, +421 /2/ 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

ZÁVER

Tieto Pravidlá Prevádzkovateľa sa použijú vo vzťahu k Dotknutým osobám za predpokladu, že nebude medzi treťou osobou a Prevádzkovateľom dohodnuté inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a Kedykoľvek meniť tieto pravidlá na ochranu a spracovanie osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.novavisio.sk.

Potrebujete poradiť s výberom alebo zistiť cenu?

Kontaktujte nás, sme tu pre vás

Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Upravit nastavení Odmítnout vše Povolit vše

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít